Privacybeleid

Uitgifte 29-mei-2020

Huidig Privacybeleid betreft het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.

Gallinis N.V. (hierna “Gallinis”), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 778, met ondernemingsnummer 0677.520.254 zal alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt met de grootste zorg behandelen. Gallinis hecht veel belang aan het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt.

Gallinis is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Gallinis verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen alsook met de bepalingen betreffende direct marketing in van Boek XII van het Wetboek van Economisch Recht en de verplichtingen voortvloeiende uit Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘GDPR’).

1.1 Persoonsgegevens

Volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt:

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummers.
Financiële transacties: bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald
Compensatie: bijzonderheden betreffende de geëiste compensaties, betaalde bedragen of andere vormen van compensatie.
Beroepsactiviteiten van de persoon die in het bestand is opgenomen: aard van de activiteit, aard van de goederen of diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties.
Persoonlijke bijzonderheden: voorkeurstaal.
Overeenkomsten en schikkingen: bijzonderheden betreffende de schikkingen of handelsovereenkomsten, overeenkomsten betreffende de vertegenwoordiging of juridische overeenkomsten, bijzonderheden betreffende de agenten.
Vergunningen die de klant of leverancier bezit.

1.2 Doeleinden

De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden aangewend voor de volgende doeleinden:

Klantenbeheer: administratie van het cliënteel, beheer van bestellingen, leveringen en facturatie met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst.

Leveranciersbeheer: het beheer van de opgegeven bestellingen, de betaling van de leveranciers met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst.

Om u te informeren over diensten aangeboden door Gallinis, voor direct marketing en reclame, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om de klantrelatie in stand te houden.

Beheer van de betwistingen: het beheer van de betwistingen, met inbegrip van de terugbetaling van de te vorderen bedragen met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om dit contentieux te beheren.

Beheer van geschillen: het beheren van eigen geschillen met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om dit contentieux te beheren.

1.3 Doorgifte aan derden

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden. Het betreft de volgende categorieën van ontvangers:

Onze IT-leveranciers;
Cloudsoftware dienstverleners;
Accountant;
Juridische adviseurs;
Overheidsinstanties;

Gallinis zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan andere dan bovenvermelde categorieën van ontvangers zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, tenzij wij hiertoe gedwongen worden door de toepasselijke regelgeving.

Duur van de verwerking

Gallinis verwerkt uw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

Uw rechten

Recht op inzage

U kan kosteloos één kopie bekomen van de door Gallinis verwerkte persoonsgegevens.

Recht op verbetering

Indien u meent dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer actueel zijn, heeft u het recht om verbetering te verzoeken.

Recht op intrekking van toestemming en wissing van persoonsgegevens

U heeft het recht uw toestemming (voor zover deze de rechtsgrond voor de verwerking vormt) in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 17 GDPR.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 18 GDPR.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en aan deze aan anderen over te dragen, en dit binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 20 GDPR.

Recht op bezwaar tegen de verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 21 GDPR.

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Uitoefening rechten

U kan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten tot Gallinis per post aan volgend adres: 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 778 of per e-mail via info@gallinis.be mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Automatische besluitvorming

Gallinis zal bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

1.7 Persoonsgegevensbeveiliging

Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verschaffen van persoonsgegevens (per telefoon of over het internet). Gallinis levert evenwel alle redelijke inspanningen om de niet-toegelaten toegang tot / oneigenlijk gebruik van / onthulling van uw persoonsgegevens te voorkomen en de risico’s dienaangaande te minimaliseren.

Toepasselijk recht

Huidig Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.